Wirtualne zwiedzanie szkoły

Licznik odwiedzin

Odsłon : 767278
Historia szkoły

 

 

W latach sześćdziesiątych na obszarze powiatu tomaszowskiego odczuwane było duże zapotrzebowanie na pracowników administracji terenowej. W 1963 r. zostało więc zorganizowane w naszym mieście Technikum Ekonomiczne o specjalności administracja terenowa. Pierwotną siedzibą szkoły był jeden z bardziej okazałych gmachów Tomaszowa , pochodzący z okresu międzywojennego , budynek Liceum Ogólnokształcącego przy ul. St. Wyspiańskiego. Technikum związane było z główną tomaszowską szkołą nie tylko lokalizacją, ale również kadrą pracowniczą . Pierwszym jego dyrektorem został Zygmunt Twarowski kierujący jednocześnie LO. W roku szkolnym 1967/68 dokonano naboru do 4-letniego Liceum Ekonomicznego o specjalności administracja terenowa. Wtedy też tomaszowskie zakłady pracy ufundowały pierwszy sztandar szkoły. W 1970 r. szkoła została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ulicy Kopernika , stanowisko dyrektora objął pan Piotr Zieliński.

W 1971 r. Kuratorium w Lublinie podjęto decyzję o likwidacji Liceum Ekonomicznego i dalsze losy szkoły stanęły pod znakiem zapytania. Wówczas dyr. Zieliński doprowadził do utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności - przetwórstwo owoców i warzyw. W 1973 r. powstał w szkole wydział dokształcający dla pracowników młodocianych. Przyjęto uczniów do klas o specjalnościach : sprzedawca, mleczarz oraz oddziałów wielozawodowych . W roku szkolnym 1975/76 placówka otrzymała nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, wtedy też dokonano naboru do pierwszej klasy 4-letniego Liceum Zawodowego o specjalności magazynier-sprzedawca a Zaoczne Technikum Ekonomiczne podporządkowane zostało wspólnej dyrekcji. W omawianym okresie przyznany został etat zastępcy dyrektora, który objęła pani Halina Szaluś . Na potrzeby szkoły, z myślą o zorganizowaniu internatu , przekazany został budynek dawnego młyna. Obiekt wymagał gruntownej przebudowy i dopiero w 1980 r. zamieszkało w nim 70 wychowanek Kierownikiem internatu została pani Kazmiera Horodecka .

 

Rok 1975 upamiętnił się również utworzeniem Średniego Studium Zawodowego dla pracujących o kierunku społeczno-prawnym. W 1979 r. Zasadnicza Szkota Zawodowa Nr 2 (ówczesna nazwa placówki) otrzymała własny budynek. Przejęła go po Liceum Ogólnokształcącym Nr 2. Jest to obecna siedziba Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ulicy Żwirki i Wigury 3. Obiekt wpisany do rejestru zabytków oddany został do użytku w 1925 r , ma konstrukcję drewnianą, dzięki licznym remontom i modernizacji jego stan techniczny pozwała na korzystanie z niego przez blisko 1100 uczniów. Od 1.X.1979 r. po rezygnacji P. Zielińskiego dyrektorem szkoły został pan Józef Organista. W tym samym okresie utworzone zostało Policealne Studium Zawodowe o specjalności - ekonomika pracy, płace i sprawy socjalne. 1 czerwca 1980 roku przyjęto obowiązującą do dzisiaj nazwę Zespół Szkół Ekonomicznych. W pierwszym roku jego istnienia składał sę on z następujących szkół: Liceum Zawodowe, ZSZ, PSZ i Zaoczne Liceum Ekonomiczne, w których naukę pobierało ok. 720 uczniów. Po ponownym zorganizowaniu Liceum Ekonomicznego, które istnieje do dzisiaj , liczba ta zwiększyła się do ok. 760 uczniów.

W okresie stanu wojennego, w lutym 1982 roku nastąpiła zapowiedź nadania szkole patrona. Został nim Gen. Władysław Sikorski, Premier i Wódz Naczelny w latach 1939-43. Uroczystości nadania szkole imienia odbyły w 101 rocznicę urodzin Generała - 20 maja 1982 r. , przybyły na nie delegacje władz, zakładów pracy i szkół. W 1982 r. nastąpiła reorganizacja dyrekcji szkoły - stanowiska zastępcy dyrektora objęły : pani Krystyna Żmuda i pani Irena Kurzępa. Cztery lata później rezygnację z funkcji dyrektora szkoły złożył pan Józef Organista i od tego momentu (VI 1986) do sierpnia 1988 r Zespołem Szkół Ekonomicznych kierowała pani Irena Kurzępa.W 1983 r. funkcję kierownika internatu objęła pani Anna Wenc. W tym samym czasie kierownikiem praktyk została pani Danuta Kogut a od 1986 r. stanowisko to piastowała pani Maria Bojko. W latach 1986-88 zastępcą dyrektora był pan Czesław Iwanicki . 11 sierpnia 1988 r. dyrektorem naczelnym ZSE została pani Krystyna Żmuda, która z dużym zaangażowaniem i sukcesami kierowała szkołą do września 2007. Od 1988 r. na stanowisku z-cy dyrektora pracowali : pani Jadwiga Skawińska , pan Marian Bury a od 1990 r. pani Krystyna Spodarek .

Następnie zastępcą dyrektora został pan Waldemar Typek ( od 1994 r. ) . Przemiany społeczno- gospodarcze , które miały miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych wpłynęły na strukturę organizacyjną naszej szkoły . Zmieniało się stopniowo zapotrzebowanie na absolwentów pewnych typów szkół. W Zespole Szkól Ekonomicznych pojawiły się nowe specjalności i typy szkół : Technikum Gastronomiczne (1988), PSZ o specjalności technik hotelarz (1990) oraz Liceum Ogólnokształcące, do którego pierwszy nabór przeprowadzono w 1990 r. Zmieniające się warunki na rynku pracy i inne czynniki spowodowały,że po 2000 roku nastąpiła reorganizacja szkoły. Zlikwidowano technikum gastronomiczne, ZSZ, zaprzestano naboru do liceum ekonomicznego. W 2002 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Nr2. Od 1 września 2007 dyrektorem naszej szkoły jest pan Waldemar Typek a jego zastępcą pan Jan Malec.