Wirtualne zwiedzanie szkoły

RODO

Ogólna klauzula informacyjna

 

Przetwarzanie danych osobowych dzieci, rodziców i opiekunów prawnych w szkole

 

1. Administratorem Danych  Osobowych jest  Zespół  Szkół  Nr  2  im. Gen. Władysława Sikorskiego

 

w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 3, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 20 01, e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

3. Administrator przetwarza dane osobowew celu realizacji jego zadao statutowych realizując cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie o prawie oświatowym i innych właściwych przepisach.

 

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:

a. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

 

b. zgoda osoby

c. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby

 

d. o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym

 

5. Administrator może przekazad dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotomi tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organowi prowadzącemu (Gmina) i organowi nadzorczemu (Lubelski Kurator Oświaty)

 

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:

a. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych

 

przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną– od 5 do 10 lat

 

b. dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania

 

c. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochronytych interesów

 

d. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznymprzez czas wynikający z realizacji tego zadania

 

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące  prawa:

a. do dostępu do swoich danych;

b. do sprostowania swoich danych;

 

c. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

 

d. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto dla przetwarzania za zgodą osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 

e. do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalnośd przetwarzania w okresie jej obowiązywania

 

f. do usunięcia danych

 

W przypadku zaś przetwarzania realizowanego w związkuz wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznymosobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo

g. do wniesienia sprzeciwu

 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

 

10. Podanie danych osobowych przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora jest obligatoryjne z uwagi na : m.inUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

Brak podania tych danych oznaczad będzie niespełnianie obowiązku szkolnego lub nauki podlegające egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.,

 

 

Podstawy prawne:

 

· Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

· Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych